Socialrätt

Asylrätt


Du som flytt från ditt hemland på grund av krig eller förföljelse har rätt att söka skydd i ett annat land. I Sverige sker ansökan om asyl hos Migrationsverket. Du kan ha rätt att få hjälp av en advokat eller jurist i ditt ärende om asyl. I vissa fall betalar staten för dina kostnader. Första steget efter ansökan är att du kommer att kallas till ett ansökningssamtal där du berättar kort om dina skäl till att söka asyl och ditt hälsotillstånd. Du kan önska att få en jurist på Adelsson Advokatbyrå att hjälpa dig i ditt asylärende. Om du inte önskar någon särskild tilldelas du ett offentligt biträde från Migrationsverkets lista. Det finns många fördelar med att begära en advokat eller jurist som har erfarenhet av migrationsrätt.

 

Vi kommer träffa dig inför asylutredningen (intervjun) hos Migrationsverket för att förklara hur utredningen går till. Vi kommer också att gå igenom vad som är viktigt att du berättar för Migrationsverket. Vi är ditt juridiska stöd under utredningen. Efter utredningen går vi igenom de protokoll som Migrationsverket tagit fram för att säkerställa att de uppfattat dig korrekt. Därefter skriver vi ett yttrande till Migrationsverket där vi anger alla skäl till att du ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Vi är med dig under hela processen. Om Migrationsverket avslår din asylansökan hjälper vi dig att överklaga beslutet.

 

Adelsson Advokatbyrå har erfarenhet av att vara offentligt biträde för asylsökande barn (personer under 18 år), oavsett om de är på flykt tillsammans med sin familj eller själva, som ensamkommande flyktingbarn. Enligt utlänningslagen ska Migrationsverket ta särskild hänsyn till barnets bästa. Det innebär bland annat att barnens asyl ska prövas särskilt eftersom barn kan ha andra asylskäl än sina föräldrar. Utredningen ska också anpassas efter barnets ålder och mognad.

Utsatt för brott


Du som har blivit utsatt för brott kan behöva extra stöd och hjälp för att hantera den rättsprocess som följer efteråt. Därför har du i vissa fall ha rätt till ett så kallat målsägandebiträde. Du kan själv begära att få en viss advokat som ditt målsägandebiträde.


Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.

Som ditt målsägandebiträde så kommer vi göra allt för att du ska känna dig trygg och förberedd under hela processen, såväl vid polisförhör som vid rättegången. Vi hjälper dig även att begära skadestånd i anledning av brottet.

Vård enligt LVU eller LVM


I vissa fall har staten genom socialtjänsten möjlighet att omhänderta barn och vuxna tvångsvis genom lagen om LVU och LVM. Det handlar om akuta situationer när exempelvis ett barn utsätts för våld i hemmet eller en vuxen riskerar att skada sig själv på grund av missbruk.


Som ditt ombud kan vi tillse att dina rättigheter blir tillgodosedda och att du får en rättssäker prövning. Vi är med dig under hela processen och för din talan i domstolen. Kostnaden betalas av staten. Du kan önska att någon av oss på Adelsson Advokatbyrå företräder dig i processen.